Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
S-JTSK:

- vyberie plochu pre priblíženie

- vyberie plochu pre vzdialenie

- pohľad dopredu

- pohľad späť

- posúvanie sa po mape

- zobrazenie celej mapy

- zobrazenie doplnkových údajov

aplikácia: Ing. Martin Zápotocký - zapotocky.martin@gmail.com

technická podpora: doc. Mgr. Milan Koreň, PhD. - milan.koren@tuzvo.sk

pracovisko: KHÚLaG, Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene

Mapová web aplikácia Arboréta Borová hora.

Lesnícke ortofotomapy a mapové podklady © Národné lesnícke centrum vo Zvolene, Mapové podklady © Topografický ústav Banská Bystrica, Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica, Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Letecké snímky © PHOTOMAP, s.r.o., portál © TU Zvolen, podklady pre vyhotovenie aplikácie © študenti TU vo Zvolene