Mapový server

Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine
Technická univerzita vo Zvolene
Skip Navigation Links

Mapový portál

Mapový portál Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine sa skladá z troch podsystémov:

  • metainformačný katalóg: obsahuje zoznam zdrojov geografických údajov dostupných pre plnenie vedecko-výskumných úloh.
  • zobrazovacie služb: sprístupňujú interaktívne digitálne mapy prostredníctvom internetu.
  • mapové služby: slúžia na spracovanie a sprístupnenie rozširujúcich služieb na prácu s geografickými údajmi.
Mapový portál bol vytvorený v rámci projektu ITMS 26220120069, Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine. , ktorý je spoločným projektom Technickej univerzity vo Zvolene a Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj.

Cieľom projektu je podporenie výskumu za účelom skvalitnenia rozhodovacích procesov pri obhospodarovaní lesa v krajine na báze geoinformatiky. Pre projekt boli definované štyri špecifické ciele, v rámci ktorých sa dobuduje a modernizuje technická infraštruktúra pre vytvorenie podmienok na výpočtovo náročné spracovanie a uloženie progresívnych údajov DPZ, simulácie krajinno-ekologických systémov, aplikácie metód a princípov precízneho lesníctva, podporu rozhodovania pri obhospodarovaní lesa v krajine s hlavným zameraním na lesné ekosystémy a zabezpečia sa špecifické progresívne údaje DPZ. Na odbornom riešení cieľov projektu sa podieľa 110 riešiteľov.


EFRR OPVAV

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt