Mapový server

Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine
Technická univerzita vo Zvolene
Skip Navigation Links

Národná infraštruktúra priestorových informácií (NIPI)

Zriadenie, tvorbu a prevádzku národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (NIPI) upravuje Zákon č. 3/2010 Z.z. (§1).

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie sa skladá zo súborov metaúdajov, priestorových údajov, služieb, dohôd o zdieľaní, prístupe a využívaní priestorových údajov (§2).

Povinná osoba sa musí zúčastňovať na budovaní a prevádzke NIPI, zhromažďovať, uchovávať a poskytovať jej zložky (§3 ods. 1). Povinnými osobami sú

  • orgány verejnej správy (ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, vyššie územné celky, obce),
  • právnické osoby zriadené zákonom alebo orgánom verejnej správy, ktoré plnia verejné úlohy,
  • fyzické a právnické osoby, ktoré plnia úlohy na základe zmluvy s povinnými osobami.

Plnenie povinností sa týka priestorových údajov, ktoré spadajú do oblasti pôsobnosti povinnej osoby, sú v elektronickej forme, patria medzi verejné úlohy a vzťahujú sa k niektorej téme uvedenej v prílohe zákona o NIPI (§3 ods. 2). Pre účely zákona sa za verejné úlohy považujú tie, ktoré sú financované z verejných prostriedkov (§2). Povinná osoba vytvára a aktualizuje metaúdaje o súboroch priestorových údajov a sieťových službách (§4 ods. 2). Metaúdaje obsahujú informácie o kvalite a platnosti priestorových údajov, geografickej polohe, súlade s predpismi, podmienkach sprístupňovania, klasifikácií, kľúčových slovách, povinných osobách zodpovedných za ich vytváranie, ukladanie a distribúciu.

Povinná osoba zriaďuje a prevádzkuje sieťové služby, ktoré sprístupňuje prostredníctvom internetu (§6):

  • vyhľadávacie služby,
  • zobrazovacie služby,
  • ukladacie služby,
  • transformačné služby,
  • služby umožňujúce spustenie sužieb priestorových údajov.

Priestorové údaje a služby povinná osoba sprístupňuje prostredníctvom vlastných prístupových miesta, alebo národného geoportálu (§8). Pre účely plenia verejných úloh si povinné osoby vzájomne sprístupňujú priestorové údaje a služby na základe dohody a spoločnom využívaní priestorových údajov (§9). V odôvodnených a zákonom vymedzených prípadoch môže povinná osoba obmedziť prístup k súborom priestorových údajov a službám (§9 ods. 6, §10).

Za sieťové služby okrem vyhľadávacích, môžu povinné osoby vyberať poplatky, ako kompenzáciu za uchovávanie súborov priestorových údajov a s tým spojené služby. Povinným osobám ich poskytuje bezplatne, od tretích osôb môže požadovať poplatky. Ich výška nesmie presiahnuť náklady na zhromažďovanie, tvorbu, reprodukciu a šírenie priestrových údajov a služieb (§11).

Súvisiace zákony a predpisy

Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Zákon č. 245/2003 Z. z. integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy

Nariadenie Komisie č. 1205/2008 z 3. decembra 2008 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4. 12. 2008).EFRR OPVAV

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt