Mapový server

Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine
Technická univerzita vo Zvolene
Skip Navigation Links

Slovensko

Historická ortofotomapa Slovenska

Historická ortofotomapa Slovenska bola vytvorená spracovaním čierno-bielych leteckých snímok z obdobia 40-tych a 50-tych rokov z archívu Topografického ústavu v Banskej Bystrici. Pokrýva celé územie Slovenska s rozlíšením 0,5m. Pre potreby Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine bola zakúpená licencia na historickú ortofotomapu od spoločnosti GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.

Historická ortofomapa bude sprístupnená ako interaktívna web-mapa na mapovom portáli Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, TU Zvolen.

Podmienky používania sú upravené licenčnou zmluvou č. R-14586/2013/RVO. Pred použitím a publikovaním výsledkov s použitím historickej a aktuálnej ortofotomapy žiadame, aby ste sa podrobne oboznámili s podmienkami jej používania.

Používanie historickej ortofotomapy
 • Nadobúdateľ (Technická univerzita vo Zvolene) môže historickú ortofomapu využívať všetkými aktuálne známymi spôsobmi, vrátane publikovania na internete (čl. 5, ods. 1).
 • Historickú ortofomapu je možné podľa potreby upravovať (čl. 5, ods. 3).
 • Historickú ortofotomapu je možné využívať ako zdroj pre odvodenie nových údajov (čl. 5, ods. 4).
 • Pri každom verejnom vyobrazení historickej ortofomapy, prípadne v sprievodnom texte k využitiu, je potrebné uviesť text „Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.” a “Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica” (čl. 5, ods 5).

Používanie aktuálnej ortofotomapy

 • Nadobúdateľ (Technická univerzita vo Zvolene) môže aktuálnu ortofomapu využívať všetkými aktuálne známymi spôsobmi, vrátane publikovania na internete, ale len v rámci prác súvisiacich s používaním historickej ortofomapy (čl. 5, ods. 8).
 • Aktuálnu ortofotomapu nie je možné žiadnym spôsobom upravovať (čl. 5, ods. 10).
 • Aktuálnu ortofotomapu je možné využívať ako zdroj pre odvodenie nových údajov výhradne v spojení s používaním historickej ortofomapy (čl. 5, ods. 11).
 • Na každom verejnom vyobrazení aktuálnej ortofotomapy, prípadne v sprievodnom texte, je potrebné uviesť text „Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.” (čl. 5, ods. 12).
Používanie interaktívnej mapy a internetových služieb
 • Pri používaní interaktívnej historickej mapy Slovenska a internetových služieb žiadame o dodržiavanie podmienok licenčnej zmluvy č. R-14586/2013/RVO.
 • Pri odkazoch na uvedené služby žiadame uviesť text:
  • "Historická ortofotomapa bola vytvorená v rámci projektu Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, Technická univerzita vo Zvolene a je dostupná na http://mapy.tuzvo.sk."
  • "Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica."
  • "Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o."

Významné lesnícke miesta Slovenska

Interaktívna mapa významných lesníckych miest na území Slovenskej republiky. Vyhotovili Ing. Martin Zápotocký, Ing. Stanislava Vranová a Ing. Janka Oráviková. Príspevok bol vypracovaný s finančnou podporou Internej projektovej agentúry TUZVO (IPA) v rámci projektu Návrh participatívneho GIS pre publikovanie informácií o lesoch, projekt IPA č. 7/2017.

Mapa lesníckeho výskumu a výučby

Interaktívna mapa vedecko-výskumných aktivít a záverečných prác pracovníkov a študentov Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Vyhotovil Ing. Martin Zápotocký.

Lesná včelia pastva

Mapová aplikácia Lesná včelia pastva bola vytvorená na podklade diplomovej práce Ing. Ivana Hanulu. Vyhotovili Ing. Martin Zápotocký, Ing. Ivan Hanula a doc. Mgr. Milan Koreň, PhD.
EFRR OPVAV

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Kontakt